GLADOVIĆI

O imamu

Imam: Džafer ef. Hasanović

E-mail adresa i kontakt telefon:

Mjesto i godina rođenja: 

Obrazovanje, školska sprema:

Kretanje u službi: 

O džematu:

Broj domaćinstava: 201

Broj aktivnih članova IZ-e: 235,

Zvanični naziv džamije: Gladovići,

Naziv u narodu (popularno ime): Gladovićka džamija,

Vakif: /

Godina izgradnje: 1966.

Lokalitet: Gladovići

Historijat:

Nekada su ovom džematu pripadala naselja: Kovanići, Stara Nemila, Koprivna, Ponirak i Gladovići, dok je danas to svedeno samo na Gladoviće. Ne postoji pisani trag a niti usmena predaja na osnovu koje bi mogli zaključiti godinu izgradnje prve Gladovićke džamije koja je u novembru 1966. godine zamjenjena novom sedrenom džamijom sa munarom. Ta džamija je korištena do 07.09.2002. godine kada je svečano otvorena nova, treća po redu Gladovićka džamija, koja je i danas u funkciji. U sklopu džamije nalazi se: prostor za klanjanje, abdesthana, kotlovnica i gasulhana. Džamija je bez kupole i pokrivena je klasićnim krovom na četiri vode.
Imami džemata: do 1956. godine Husejn ef. Imamović, Ibrahim ef.Tutmić i Derviš ef. Zlatić. Od 1956 -1990. godine Sidik ef. Ahmetspahić. Od 1990. godine pa do kraja agresije na našu zemlju u kraćim razdobljima: Alija ef. Garanović, Birnas ef. Spahić, Kasim ef. Šušnjević i Ahmet ef. Od 1996 -2000. godine nije bilo stalnog imama, nego su se obavljale dzume. 2000-te godine Mevludin ef. Ćosić, a od 2001 – 2004. godine Sedin ef. Fejzić, 01.04.2004. do 2012. Amel ef. Kozlić,  Mirnes ef. Hasić, Benjamin ef. Arnaut, Umejr ef. Karalić, hfz. Abdulvahid Jusić, Džafer ef. Hasanović.

Imam: Džafer ef. Hasanović
Lokacija: Gladovići

Kontakt: