Povodom rebiul-evvela: Ako Allaha volimo hazreti Pejgambera slijedimo

Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – A Allah prašta i samilostan je.” (Alu Imran, 31)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Slijedite moj sunnet i sunnet pravovjernih i upućenih halifa nakon mene! Čvrsto ga se držite i kutnjacima se za njega uhvatite!”

Također je rekao: “Onaj ko bude slijedio moj sunnet i pridržavao ga se u vrijeme kada se u mome ummetu pojavi pokvarenjaštvo, takav će imati nagradu stotine šehida.”

Posebnu pažnju posvetit ćemo namaskim sunnetima, a prije toga moramo znati, koliko je čovjek skrušen i skoncentrisan u namazu toliko je njegov namaz prihvaćen kod Uzvišenog Allaha, odnosno, od namaza nećemo imati osim onoliko, koliko smo bili prisutni u njemu. Mnogo je klanjača koji od svoga namaza neće imati ništa drugo do običnu fiskulturu i kondiciju za tijelo. Kada pogledamo sada po našim džamijama, hvala Uzvišenom Allahu, vidimo da ima klanjača, ali nam je skrušenost potrebna kao žednom voda. Uzvišeni Allah kada u suri El-Muminun, opisuje vjernike koji su postigli uspjeh, na prvom mjestu navodi one „koji su u namazima ponizni, skrušeni,“ tj. koji u svom srcu osjećaju strah i poniznost spram Uzvišenog Allaha, tako da se tragovi tog stanja pokazuju na organima, pa ih čine smirenim u namazu.

Neki fakihi ubrajaju el-hušu’ (skrušenost) u farzove namaza, jer smatraju da je poniznost (skrušenost) u značenju srčanog prisustva.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Prva stvar koja će biti uzdignuta sa zemlje – oduzeta od mog Ummeta jest skrušenost, tako da ćeš teško sresti roba ponizna.“

Kada malo bolje pogledamo kako kod nas izgleda namaz u džamijama mogao bi se primjetiti jedan „takmičarski duh – što kasnije to bolje, čim prije to uspješnije“, odnosno, ko će zadnji doći na namaz, po mogućnosti samo na farz, a nakon toga ko će prvi izaći na vrata i uzeti da tipka mobitel, kako ga nebi zaobišla kakva informacija. Govorimo kako slijedimo sunnet a izostavljmao namaske sunnete. Čekamo kad će imam predati selam pa da što prija zauzmemo poziciju ispred džamije i govorimo na sav glas o sunnetima i bidatima (novotarijama). A naš dragi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio nam: „Na završetku namaza da izgovorimo po trideset i tri puta Subhanallah, Elhamdulillah i Allahu Ekber, i da upotpunimo na sto sa riječima La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kulli šejin kadir. Ko ovo prouči poslije namaza grijesi će mu biti oprošteni pa da ih ima ko morske pjene.“

Kada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje munafike u pogledu nehatnosti prema namazu kaže: “Na namaze stižu na završetku pokazujući oholost.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Obavljanjem farzova Moj rob se spašava, a obavljanjem nafila Moj rob Mi se približava.’”

Također je rekao: “Lijepo obavljajte nafile, jer njima upotpunjujete vaše farzove.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko klanja dnevno dvanaest rekata sunneta biće mu podignuta kuća u Džennetu.”

Sabahski sunneti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Dva rekata sabahskih sunneta bolja su od dunjaluka i svega što je na njemu.”

A u drugoj predaji se navodi: “Nemojte ih (sabahske sunnete) ostavljati pa makar vas konjica proganjala.”

Podnevski sunneti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije farza podne-namaza klanjao bi četiri, a poslije dva rekata.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Onoga ko klanja četiri rekata prije i četiri poslije farza podne-namaza, Uzvišeni Allah će ga zabraniti Vatri.”

Za četiri rekata podnevskih sunneta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “To je vrijeme u kojem se otvaraju vrata neba, a ja volim da se tada uspinje moje dobro djelo.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Četiri rekata prije podnevskog farza računaju se kao četiri rekata pred zoru.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko klanja četiri rekata podnevskih sunneta imaće nagradu kao da je oslobodio roba” u drugoj predaji “kao da je oslobodio četiri roba iz Ismailovog potomstva.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Nema nijednog dnevnog namaza (nafile) da je ravan noćnom namazu osim četiri rekata podnevskih sunneta. Njihova vrijednost na ostale namaze u toku dana jeste poput vrijednosti namaza u džematu u odnosu na pojedinačni namaz.”

Ikindijski sunneti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Uzvišeni Allah se smilovao osobi koja prije farza ikindije namaza klanja četiri rekata.”

A u drugoj predaji se navodi: “Onoga ko prije farza ikindije namaza klanja četiri rekata, Uzvišeni Allah će ga zabraniti vatri.”

Akšamski sunneti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko nakon akšam-namaza, prije nego što progovori, klanja dva rekata, njegov namaz biće upisan u Illijun (knjigu velikana, dobrih djela).”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko nakon farza akšam-namaza klanja šest rekata, ne govoreći ništa loše između njih to će mu biti ravno ibadetu dvanaest godina.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko nakon farza akšam-namaza klanja šest rekata, oprošteni su mu grijesi pa makar ih bilo poput morske pjene.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko nakon farza akšam-namaza klanja dvadeset rekata, Uzvišeni Allah će mu izgraditi kuću u Džennetu.”

Jacijski sunneti

Hazreti Aiša, radijallahu anha, navodi: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije klanjao farz jacije, a da nije ušao meni u sobu i klanjao četiri ili šest rekata.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko klanja jacijske farze u džematu a zatim klanja četiri rekata (sunneta) prije nego što izađe iz džamije, to će mu biti vrijedno kao u noći Kadr.”

ALLAHUMME SALLI ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN SALATEN TUNDŽINA BIHA MIN DŽEM-‘IL EHVALI VEL-AFAT, VE TAKDI LENA BIHA DŽEMI’ AL-HADŽAT VE TUTAHHIRUNA BIHA MIN DŽEM'IS-SEJJI'AT, VE TERFE'UNA BIHA `INDEKE E'ALED-DEREDŽAT, VE TUBELLIGUNA BIHA AKSAL-GAJATI, MIN DŽEMI'ILHAJRATI FIL-HAJATI VE BA'DEL-MEMAT! BI RAHMETIKE, JA ERHAMER-RAHIMIN!

Allahu! Ti ukaži našem pejgamberu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, takvu milost, pomoću koje ćeš spasiti nas od svih strahota i nesreća; milost, kojom ćeš udovoljiti svim našim potrebama; milost, kojom ćeš nas očistiti od svih grijeha i nevaljalština; milost kojom ćeš nas uzdignuti do najviših stupnjeva; milost, kojom ćeš nas dovesti do krajnih ciljeva, te ostvariti naše želje i težnje prema svim dobrima na ovom i budućem svijetu.

Sve to, ja Rabbi, Ti učini iz Svoje velike milosti, o Svemilosni Bože! Amin.